Townhouse settlement "Ilyinskiy kvartal"

Nearby Glukhovo village, Krasnogorskiy district, Moscow region

Project: 2006 - 2008 
Realization: 2008 – 2009
Customer: "Metra Estate" LLC

 

Architetcs: 
Bindeman V.
Pankratova I. 
Shaimardanova E.
Liprandi D.

Constructors: 
Shpakov I.
Yarovitsyna E.