Low-rise residential building "Dmitrovskoye"

Dmitrovskoye village, Krasnogorskiy district, Moscow region

Project: 2013 
Customer: "Developerskaya kompaniya Petrovskoye"

 

Architects: 
Bindeman V.
Pankratova I.
Kovalev A.
Arefina I.