Complex architectural and urban planning concept of the territory development in Nizhniy Nobgorod. Competitive project

Sovetskiy district, Nizhniy Novgorod

Participation: 2015
Customer: "IngradStroy" LLC

 

Architects: 
Bindeman V.
Pankratova I.
Eliseev V.
Deblik L.
Kovalev A.