Townhouse settlement "Novoarkhangelskoye"

Krasnogorskiy district, Moscow region

Project: June,2004 – January, 2006
Realization: February, 2005 – July, 2006
Customer: "KoresStroy" LLC

The winner of the competition of the magazine "Sovremenny dom", 2004

 

Architects: 
Bindeman V.
Kotova N.
Bindeman N.
Zinyukova O.
Pankratova I.
Solovyov A.
Staune E.
Trutnev R.

Constructors: 
Shpakov I.
Okleev A.
Rudenko V.
Sharipov R.

Engineers: 
Novikova G.
Panova V.
Prusov V.