Combat sports school "Sambo-70" in the Residential and sports cluster "Novogorsk Olympic village"

Novogorsk, Khimki, Moscow region

Project: 2013 
Realization: 2016 
Customer: "ProyektStal" LLC

 


Architects: 
Bindeman V.
Borodin O.
Buinov F.