Mid-rise residential complex in Ekaterinburg

"Lesnoy rucheiy" mirodistrict, Kashino, Sysertskiy district, Sverdlovsk region

Project: 2014
Customer:  "Yuna" LLC

 

 

Architects: 
Bindeman V.
Borodin O.
Byinov F.
Timofeeva O.