Conceptual design of the "Velkom" mall

Ilyinskoye rural settlement, Krasnogorskiy district, Moscow region

Project: 2013
Customer: "Pavlovskaya sloboda" LLC

 

Architects: 
Bindeman V.
Liprandi D.